Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Освітній процес

Кафедра прикладної математики готує

бакалаврів,  магістрів  та  докторів філософії за спеціальністями:

113 – Прикладна математика. Освітня програма Прикладна математика.

124 – Системний аналіз. Бакалаври – освітня програма Системний аналіз,  магістри – освітня програма Системний аналіз і управління, доктори філософії  – освітня програма Системний аналіз.

Освітня діяльність кафедри прикладної математики ведеться тільки за денною (очною) формою навчання, яка останнім часом комбінується з дистанційною формою навчання.

Освітній процес за денною формою навчання передбачає особистий контакт викладача і студента, забезпечує засвоєння глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати всі заняття відповідно до розкладу занять (http://cist.nure.ua) і своєчасно виконувати завдання відповідно до робочого навчального плану і робочих програм з дисциплін.

Дистанційна форма навчання передбачає проведення різних форм занять (лекціі, практичні заняття, лабораторні роботи, консультації, екзамени та захист атестаційних робіт) з використанням сучасних технологій комунікації. Всі дисципліни мають свої сторінки в системі навчання Moodle, на яких розміщені учбово-методичні матеріали. Згідно розкладу занять студенти підключаються до відеоконференцій Google Meet.