Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Освітній процес

Кафедра Прикладної математики готує

бакалаврів,  магістрів  та  докторів філософії за спеціальністями:

113 – Прикладна математика (спеціалізація Прикладна математика).

124 – Системний аналіз (спеціалізація Системний аналіз).

Освітня діяльність кафедри Прикладної математики ведеться тільки за денною (очною) формою навчання, яка останнім часом комбінується з дистанційною формою навчання.

Освітній процес за денною формою навчання передбачає особистий контакт викладача і студента, забезпечує засвоєння глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати всі заняття відповідно до розкладу занять (http://cist.nure.ua) і своєчасно виконувати завдання відповідно до робочого навчального плану і робочих програм кредитних модулів.

Дистанційна форма навчання передбачає проведення різних форм занять (лекціі, практичні заняття, лабораторні роботи, консультації, екзамени та захист атестаційних робіт) з використанням сучасних технологій комунікації. Всі дисципліни мають свої сторінки в системі Moodle, на яких розміщені учбово-методичні матеріали. Згідно розкладу занять студенти підключаються до відеоконференцій Google Meet.