Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Міжнародна діяльність

В області мобільності освіти і науки кафедра співпрацює з вузами Швеції, Франції, Польщі та Болгарії, в яких студенти кафедри мають можливість продовжити навчання, проходити практику та стажування. Викладачі кафедри беруть активну участь в міжнародних конференціях і зарубіжних поїздках, де виступають з доповідями і проводять майстер-класи. Кафедра запрошує викладачів і наукових співробітників українських і зарубіжних вишів до участі в наукових конференціях, відкритих зустрічах і майстер-класах.

Міжнародний проект подвійного диплома.

Міжнародна  діяльність

2018–2019 н.р. – 2 студента, Університет м Лімож, Франція.

2019–2020 н.р. – 1 студент, Університет м. Лімож, Франція.

2022–2023 н.р. – 1 студент, Університет м. Лімож, Франція.

Випускник ХНУРЕ 2019 р. спеціальності 113 Прикладна математика Шпакович Максим Олександрович успішно захистив дисертацію в Університеті м. Лімож (Université de Limoges), Франція з прикладної математики та застосувань математики (Mathématiques Appliquées et Applications des Mathématiques) на тему «Методи оптимізації та машинного навчання для розв’язання задачі фазового контролю лазерних променів» / «Algorithmes d’optimisation et d’apprentisage automatique pour le contrôle des phases d’un réseau de faisceaux lasers». 👉 Докладніше.

Країни, унiверситети-партнери:

Міжнародна  діяльність

1) Linnaeus University (SWEDEN) – 1 магістр.

2) «М2 ACSYON MATHEMATIQUES» у м. Лiмож, Францiя – 4 магістри.

 

Мiжнароднi проекти.

1) Лодзьке відділення академії наук Польщі – спільне видання журналу ECONTECHMOD (співробітники каф.ПМ – члени редколегії).

2) Укладені і продовжені договори про співпрацю 2015-20:

– з науковими установами – 2 Польска АН;

– з ВУЗами – 2 (Мінск+Швеція);

– навчання іноземних громадян – 5 аспірантів;

– обмін студентами та викладачами – 1 лектор, 4 магістри.

3)  Польська академiя наук, вiддiл у Люблiнi

4) Угода про спiвпрацю у галузi освiти та науки мiж Унiверситетом Технологiчно-Природничим (Республiка Польща) та каф. ПМ ХНУРЕ.

5) Програма академiчної мобiльностi «М2 ACSYON MATHEMATIQUES» у м. Лiмож, Францiя.

 

Діяльність за попередні роки:

Кiлькiсть зарубiжних навчальних закладiв-партнерiв, з якими укладено офiцiйнi угоди про спiвпрацю у сферi освiтньої та наукової дiяльностi – 3.

Кiлькiсть мiжнародних проектiв, в яких бере участь кафедра – 1.

Чисельнiсть науково-педагогiчних працiвникiв, вiдряджених за кордон для викладацької та наукової роботи вiдповiдно до договорiв – 1.

Чисельнiсть iноземних громадян (студенти, аспiранти, слухачi, стажери усiх форм навчання), якi навчалися в звiтному перiод – 1.

Чисельнiсть студентiв та аспiрантiв, направлених за кордон на навчання або стажування вiдповiдно до програм двостороннього та багатостороннього мiжнародного обмiну – 3.

Кiлькiсть доповiдей науково-педагогiчних працiвникiв у звiтному роцi за кордоном на наукових конференцiях, симпозiумах, форумах – 17.

Закордоннi вiдрядження викладачiв. Спiвробiтництво iз закордонними унiверситетами та фiрмами.

1) Linnaeus University (SWEDEN) з жовтня 2010 р. (продовжено) – обмін студентами, магістрантами та науково-технічне співробітництво.

2) Розробки програмного забезпечення спільно з міжнародною фірмою «Wonderware».

3) У 2015 р. по лінії «Еразмус» – проведення лекцій нашим професором у Швеції.

4)  Програма академiчної мобiльностi «М2 ACSYON MATHEMATIQUES» у м. Лiмож, Францiя.