Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Аспірантура

 Аспірантура

Вища освіта на третьому (освітньо-науковому) рівні на кафедрі прикладної математики провадиться за спеціальностями 113 Прикладна математика та 124 Системний аналіз. Вона визначається сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у Харківському національному університеті радіоелектроніки у відповідній галузі знань, що за складністю є вищими, ніж перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти, та регулюється Законом України “Про вищу освіту” від 28 вересня 2017 року № 1556-18.

За результатами навчання в аспірантурі здобувачі захищають кваліфікаційні роботи (дисертації). У дипломі доктора філософії зазначаються назва закладу вищої освіти, в якому здійснювалася підготовка, назва закладу вищої освіти, у спеціалізованій вченій раді якої захищено наукові досягнення, а також назва кваліфікації.

У назві кваліфікації доктора філософії зазначаються назва ступеня, галузі знань та спеціальності. Якщо дисертаційне дослідження виконано в суміжних галузях знань, ступень доктора філософії присуджується у провідній галузі із зазначенням міжгалузевого характеру роботи.